Barokkos tánchömpölygés Nyíregyházán

A sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes
A sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes
Nyíregyháza – Egyórás barangolás az erdélyi forgós-forgatós táncok világában.


A Két kezem forgatta, szívem táncoltatta című hagyományos folklór­előadás koreográfiái a Kárpát-medencei forgós-forgatós táncok világából építkeznek. Erdélynek a barokk kor eredményeképpen ez a legnagyobb, mai napig megőrzött táncöröksége, a marosszéki forgatóst például a páros táncok királynőjeként szokták emlegetni.

Érzések, benyomások

Az előadás koreográfiái Kocsis Enikő, Fitos Dezső, Busai Norbert, Busai Zsuzsanna, Kádár Ignác, Farkas Tamás, Furik Rita, Richtarcsík Mihály és Ivácson László munkáját dicsérik, moldvai, gyimesi, sóvidéki, györgyfalvi, vajdaszentiványi, bálványoscsabai és felvidéki táncokat láthat a közönség november 24-én, szombaton 19 órától a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban.

Az egyórás, barokkos tánchömpölygés egy női sorssal von párhuzamot, ám a történetmesélés helyett inkább érzések, impressziók megragadására törekedtek az alkotók. Hogyan láthatja magát a hagyományos társadalomban felnövő kislány, menyasszony, asszony és hogyan látják őt a többiek? Van-e boldogság a gyermekkor tiszta világa után, van-e boldogság a szerelem megtalálása után? Mi az, ami az utat megtölti tartalommal, a költő szavait parafrazálva: át tudjuk-e vinni a szerelmet a túlsó partra? Végül, de nem utolsósorban át tudjuk-e adni értékrendünket a következő generációknak? A kérdésekre talán választ ad a Háromszék Táncegyüttes előadása.

Új, egyéni formavilág

A sepsiszentgyörgyi társulat előa­dá­sai az utóbbi évek­ben meg­mu­tat­ták az Erdély­ben élő etni­ku­mok nép­zene- és néptánchagyományának aktu­a­li­tá­sát. Az együt­tes az erdé­lyi népzene és nép­tánc­kul­túra megőr­zé­sét és tovább­adá­sát egy új, egyéni for­ma­vi­lág meg­tere­m­té­sé­vel sze­retné elérni, a szín­ház nyel­vén új kon­tex­tusba helyezni, felül­írva az időszerűt­len, vál­to­zat­lan folk­lór szte­reo­tí­pi­á­ját.

Egyedi arc­vo­na­lát a hagyo­má­nyos folklórmű­so­rok és a kor­társ tánc­szín­házi for­mák ötvö­zé­sé­ben ala­kí­totta ki az évek során.

KM
hirdetés